Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι εταιρείες MENTAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,  από το 1995 λειτουργούν ως ενιαίο group συμβούλων επιχειρήσεων (MENTAL GRoup), έχοντας ως κύριες δραστηριότητες τους την παροχή ολοκληρωμένων λογιστικών, φοροτεχνικών, συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και Οργανισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς:

  • Της ίδρυσης, οργάνωσης, μετεγκατάστασης, συγχώνευσης και μετασχηματισμού τους
  • Της φοροτεχνικής συμβουλίας και της λογιστικής παρακολούθησης
  • Του ποιοτικού ελέγχου
  • Της διαχείρισης, της διοίκησης και του marketing
  • Της χρηματοδότησής τους (περιλαμβανομένης και της ένταξης τους σε Αναπτυξιακούς Νόμους και άλλα επιδοτούμενα προγράμματα)

Επιπλέον με εξειδικευμένες φορολογικές και νομικές υπηρεσίες καλύπτει και υποστηρίζει:

  • Φορολογικά θέματα κατοίκων εξωτερικού
  • Ελέγχους φυσικών & νομικών προσώπων & άσκησης ένδικων μέσων
  • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις (ημεδαπές και αλλοδαπές)
  • Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
  • Τη δια βίου εκπαίδευση, με την οργάνωση σεμιναρίων (διαδικτυακή εκπαίδευση – ενδοεταιρική εκπαίδευση), αλλά και την αρθρογραφία και την έκδοση βιβλίων με συναφή με τα παραπάνω θεματολογία.

 

Κάνοντας πράξη την ευελιξία για την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών των πελατών μας, λειτουργούμε με τρία συνεργαζόμενα αλλά διακριτά τμήματα παροχής υπηρεσιών (Λογιστικό – Φοροτεχνικό / Συμβουλευτικό και Μελετητικό), πράγμα το οποίο επιτρέπει στους έμπειρους συνεργάτες μας να δραστηριοποιούνται συστηματικά στον τομέα ειδίκευσής τους, ενώ παράλληλα να έχουν άμεσα τη δυνατότητα στενής συνεργασίας με τους συναδέλφους τους από άλλες ειδικότητες, όταν και όποτε αυτό απαιτείται.

Με το παραπάνω σχήμα συνέργειας προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εξατομικευμένες συμβουλές και εμπεριστατωμένες λύσεις, πάντα με γνώμονα την επίτευξη ουσιαστικών και μετρήσιμων, θετικών αποτελεσμάτων για τον πελάτη.

Έτσι στοχεύουμε στρατηγικά, όχι μόνο στην επίλυση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα, αλλά και στην ανάδειξη και αξιοποίηση νέων ευκαιριών που πιθανόν να βρίσκονται μέσα στην ίδια την επιχειρηματική οντότητα, τo τοπικό ή και το διεθνές περιβάλλον στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται.

Με γνώμονα πάντα τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης και εφαλτήριο τον υψηλό επαγγελματισμό, την κατάρτιση και την εμπειρία μας, τα τελευταία 19 χρόνια διασφαλίζουμε την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας, καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση του συνόλου των έργων τα οποία αναλαμβάνουμε.