ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

 • Ίδρυση, οργάνωση, μετεγκατάσταση, συγχώνευση και μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Επίβλεψη ή/και συνολική διαχείριση λογιστηρίου (Λογιστικά, φορολογικά, εργασιακά θέματα)
 • Διαρκής Φόρο-λογιστική υποστήριξη και συμβούλια
 • Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι
 • Διαχείριση φορολογικών ζητημάτων κατοίκων εξωτερικού
 • Θέματα φορολογικών ελέγχων φυσικών και νομικών προσώπων & άσκηση ένδικων μέσων
 • Φορολογική εκπροσώπηση στην Ελλάδα (Επιχειρήσεων και Οργανισμών)>/li>

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Επιχειρηματική στρατηγική & σχεδιασμός
 • Οργανωτική ανάπτυξη & αναδιάρθρωση
 • Υποστήριξη κατά την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών λειτουργιών
 • Εστιασμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης
 • Επιλεγμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και υποβολή επενδυτικών προτάσεων για την εξασφάλιση κρατικών και ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

 • Business Planning
 • Management Consulting
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Εξαγορές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
 • Αρθρογραφία (σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα)
 • Έκδοση βιβλίων, πρακτικών οδηγών και εγχειριδίων με θεματολογία συναφή με τα ανωτέρω.