Αγαπητοί συνάδελφοι- Λογιστές – Φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι, οικονομικοί διευθυντές, Φορολογικοί Δικηγόροι, η Mental Group και το TAXHEAVEN σας περιμένουμε στη Διαδικτυακή Ημερίδα στις 16 Νοεμβρίου να συζητήσουμε και να αναλύσουμε στην πράξη τα κρίσιμα και πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα των νέων μορφών φορολογικών ελέγχων και με ποια “σημεία κλειδιά” προσφεύγουμε στη ΔΕΔ. Δείτε αναλυτικά τη θεματολογία πατώντας εδώ https://www.taxheaven.gr/webinars/webinar/259

Η θεματολογία αναλυτικά

Α. Φορολογικός έλεγχος και ελεγκτικές διαδικασίες πάνω σε πραγματικές υποθέσεις ελέγχων:

 • Είδη – μορφές και τρόποι ελέγχου (Επιτόπιος, Έλεγχος γραφείου, Μερικός έλεγχος, Πλήρης έλεγχος)
 • Έλεγχος με έμμεσες μεθόδους ελέγχου – επιλογή μεθόδου (Τεχνική της καθαρής θέσης, Τεχνική των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά, Τεχνική της Ανάλυσης της ρευστότητας του φορολογούμενου)
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος {α. βάσει γενικών διατάξεων (δήλωσης, τεκμηρίων),  β. βάσει έμμεσων τεχνικών – το μεγαλύτερο μεταξύ α. και β}
 • Φορολογικός έλεγχος συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (ενδοομιλικές συναλλαγές-transfer pricing)
 • Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία
 • Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία
 • Συνεχίζεται το μπαράζ φορολογικών ελέγχων το 2023 – Ποιες υποθέσεις ελέγχονται κατά προτεραιότητα – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ
 • Φορολογικός έλεγχος καταθέσεων – Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
 • Πως λειτουργεί στην ΑΑΔΕ το «Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» και αντλεί στοιχεία από τις εγχώριες τράπεζες (καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κ.λπ.).
 • Πότε και πως η φορολογική αρχή αναγνωρίζει τα μετρητά στα «στρώματα» – σχετικές διατάξεις και αποφάσεις της ΔΕΔ
 • Πως μπορεί να αποφευχθεί η «στοχοποίηση» μιας επιχείρησης από τις φορολογικές αρχές.

Β. Φορολογικός έλεγχος: Στάδια – αντιμετώπιση βήμα- βήμα:

 1. έκδοση Εντολής Ελέγχου.
 2. κοινοποίηση της Εντολής Ελέγχου.
 3. έκδοση και κοινοποίηση Αιτήματος Παροχής Πληροφοριών.
 4. υποβολή εξηγήσεων και πληροφοριών.
 5. έκδοση και κοινοποίηση του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου και Πράξης (ή πράξεων) Προσωρινού Προσδιορισμού Φόρου.
 6. υποβολή εκ μέρους του φορολογουμένου Απόψεων.
 7. έκδοση και κοινοποίηση Πράξης (ή Πράξεων) Διορθωτικού Οριστικού Προσδιορισμού Φόρου και Έκθεσης Ελέγχου.
 8. Ενδικοφανής Προσφυγή.

Γ. Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων:

 • Οι διατάξεις του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013) για την παραγραφή
 • Ελεγχόμενες χρήσεις από 1.1.2014 και μετά
 • Γενικός κανόνας πενταετούς παραγραφής – παραδείγματα
 • Περιπτώσεις παράτασης της πενταετούς παραγραφής – παραδείγματα
 •  Περιπτώσεις δεκαετούς παραγραφής – παραδείγματα
 • Διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής σε λοιπές φορολογίες – τέλη
 • Για ποιες χρήσεις μπορεί η Φορολογική Διοίκηση να εκδώσει πράξεις προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξεις επιβολής προστίμων στο τρέχον φορολογικό  έτος 2023
 • Για ποιες χρήσεις μπορεί η Φορολογική Διοίκηση να εκδώσει πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ και σχετικών προστίμων ΦΠΑ στο τρέχον φορολογικό  έτος 2022
 • Νέα – συμπληρωματικά στοιχεία
 • Ανταλλαγή πληροφοριών και Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού
 • Αίτηση ακύρωσης φορολογικής εγγραφής
 • Η παραγραφή στα τέλη χαρτοσήμου
 • Η προβολή ισχυρισμού περί παραγραφής με ανακοπή, όταν δεν έχει προβληθεί με προσφυγή
 • Πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (η παραγραφή στις ασφαλιστικές εισφορές)- όλες οι κρίσιμες αποφάσεις του ΣτΕ
 • Παραγραφή είσπραξης φόρων
 • Ποινολόγιο – Κυρώσεις  – πως εφαρμόζονται στον έλεγχο – Αναδρομική εφαρμογή ηπιότερης κύρωσης
 • Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων – Παραγραφή

Δ. Απαντήσεις σε ερωτήματα και διευκρινήσεις επι όλων των θεμάτων που θα αναλυθούν